Årsstämma 2024

Styrelsen i Vänersnäs Fiber Ekonomisk Förening, org.nr: 769628-2107, kallar härmed till

ordinarie föreningsstämma den 15 maj 2024 kl 18.00 i Vänersnäs Bygdegård

Handlingar för punkt 6 och 7, se länkar nedan.

1. Val av ordförande för mötet samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman

2. Godkännande av röstlängd

3. Val av två justeringspersoner

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning

7. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt omdisposition av

vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

8. Revisorernas revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

10.Beslut om årsavgift och andra avgifter/insatser efter förslag från styrelsen

11.Val av styrelseledamöter varav en ordförande samt val av styrelsesuppleanter

12.Val av revisorer

13.Val av valberedning, minst två personer, varav en sammankallande

14.Övriga frågor

15.Stämmans avslutning

29 Apr 2024