Stadgar Vänersnäs Fiber

§ 1 FIRMA

Föreningens namn är Vänersnäs Fiber ekonomisk förening.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna nätanslutning till kommunikationsnät för bredband (bl.a. data- och telekommunikation) och tjänster för nyttjande av anslutningen samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Vänersborgs kommun. Föreningens verksamhetsområde är orten Vänersnäs med omnejd.

§ 4 MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde och som ämnat teckna avtal om anslutning av fastighet till föreningens kommunikationsnät. Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE

Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 INSATS

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp från 100 SEK upp till 30 000 SEK för varje ansluten fastighet. Insatsbeloppets storlek beslutas vid ordinarie föreningsstämma enligt § 16 eller vid extra föreningsstämma enligt § 17. Insatsen enligt ovan, kommer att deldebiteras i några steg under projektets genomförande för att finansiera kostnader som är löpande. Dessa delinsatser skall betalas till föreningens konto inom inom 30 dagar enligt styrelsens anvisningar. En insats återbetalas i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 ÅRSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en avgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER

För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som nyttjar tjänsten och föreningen.

§ 9 UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10 AVGÅNG

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen till styrelsen minst tre månader före räkenskapsårets slut. Annars sker avgången först vid påföljande räkenskapsårs slut. Sker avgång på grund av uteslutning skall styrelsens beslut vara fattat minst en månad före räkenskapsårets slut. Upphävs beslutet av föreningsstämman har eventuell avgång som skett dessförinnan ingen verkan.

§ 11 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, med lägst en och högst tre suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, dvs. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter och adjungerade har rätt att närvara vid styrelsemöten.

§ 12 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen därtill utser.

§ 13 REVISORER

Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och högst en revisorssuppleant för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt omdisposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.

11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen.

12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter.

13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.

14. Val av valberedning, minst två personer, varav en skall vara sammankallande.

15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst 10 procent av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 5 röster.

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev med posten. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Revisor skall genast underrättas om kallelse. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 20 VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas för särskilt ändamål.

§ 21 UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6.

§ 22 STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 ÖVRIGT

Beträffande förhållandena i övrigt finns bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.

 

Länk till Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar