April 2015

Hej alla fibervänner! 

Vi kommer fortsättningsvis att, en gång i månaden, i korta ordalag, informera  er om vad som hänt på fiberfronten. 

Efter vår första "riktiga" årsstämma (konstituerande hade vi februari, 2014) har nu arbetet tagit fart för att alla i Vänersnäs ska få möjligheten att ansluta sin fastighet till ett fibernät. 

En projektgrupp har bildats som har fått i uppdrag att arbeta med att beräkna hur mycket slang, grävning mm. vi behöver, samt var vi bör gräva. Markupplåtelseavtal, för etapp 1 (stamfiber), är utskickat till markägare. 

För etapp 1 har vi fått bidrag på sammanlagt 1,2 miljoner kronor där Västra Götalandsregionen samt Vänersborgs kommun står för hälften var. Detta bidrag avser endast stamfiber, ej fibernät ut till enskilda medlemmars fastigheter. 

Stamfibernätet är klart så till vida att det främst är väderförhållanden och vårbruket som avgör när grävning kan påbörjas. 

Grävningen av stamfiber kommer därför inte att ske i ett "svep" utan kommer att delas upp efter vilka förutsättningar som råder vädermässigt och när det passar varje enskild markägare bäst. 

De markägare som kommer att beröras i etapp 2 (av själva fibernätet till alla medlemmar) är kallade till "markägarmöten" i maj, närmare bestämt 12 och 19 maj. 

 Parallellt med projektgruppens arbete pågår samråd med diverse myndigheter om var vi får gräva, var det finns skyddsvärd natur, bidragsansökning för fiber mm.   

Styrelsen är i ett intensivt skede för att  ta fram avtal för medlemmar och att undersöka olika företag som kan leverera tjänster till vårt framtida färdiga nät. 

I juni planerar projektgruppen vara klar med sina beräkningar (rör, meter grävning mm) och då påbörjas arbetet med att ta in anbud för etapp 2. 

Då anbuden inkommit och utvärdering gjorts bör vi ha en bra indikation vad slutsumman blir och även en mer noggrann indikation på vad varje enskild medlems insats kommer att bli. 

Styrelsens ambition är att hålla ett medlemsmöte i början av september för att där tillsammans med medlemmarna besluta om avtalsmall och även ge mer specifik information om både tidsperspektiv när fiberanslutning kan vara möjlig samt insatskostnader. 

 Samtidigt har vi fått reda på att Vänersborgs kommun planerar VA- anläggningar i delar vårt fiberområde (lLilleskog och Gaddesanda). 

Om det finns möjlighet att hålla ner kostnaderna ska vi försöka att lägga vårt fibernät i samband med att grävning sker för vatten och avlopp, i de områden det blir aktuellt. 

Detta var i korta ordalag "läget" för fiber åt alla som vill

Nästa månad kommer nytt informationsbrev. Om ni har frågor, funderingar eller kanske känner att ni vill hjälpa till, tveka inte att kontakta oss. 

 

För styrelsen 

Annika Repo Wallman (ordförande) 

[email protected] 

16 Apr 2015