Stämmobeslut från 2016-05-11

I väntan på publicering av justerat/påskrivet stämmoprotokoll vill styrelsen lyfta fram några avgörande beslut som togs på stämman.

  • Stämman beslöt att bifalla styrelsens rekommendation till fortsatt projekteringsarbete. Det innebär att vi inom kort börjar gräva för att färdigställa etapp 1 för att därefter fortsätta med etapp 2. Om allt faller på plats som planerat räknar vi med att ha fiber hösten 2017. (Se sidan 3)
  • Gällande tillkommande anslutningsavtal  beslöts att anslutningsavtal som tecknas senast 1 juni omfattas av nu gällande solidarisk betalningsprincip. Efter detta datum avgör styrelsen i varje enskilt fall om denna princip ska gälla. (Se sidan 4)
  • Den hittills gällande betalningsplanen är något reviderad så att insats 3 ska betalas i samband med att etapp 2 påbörjas och insatser därefter kan ske med intervall om 2-4 månader.
  • Sittande styrelse beviljades ansvarsfrihet för 2015.
  • Nya i styrelsen är PG Larson ledamot på 2 år och Annki Bertilsson suppleant på 1 år. Peter Enhus avgår ur styrelsen efter 2 år men fortsätter i projektgruppen. Marcus Holmgren avgår som suppleant efter 2 år.
18 May 2016