Vänersnäs Fiber

Järpetorp - Vänersnäs

Rutin för skadehantering

Rutin och åtgärdsplan för hantering av skador som förmodas uppkommit i samband med fiberentreprenad/underhåll av fibernätet

Markavtalen mellan Vänersnäs Fiber Ekonomisk Förening och resp. markägare stipulerar rättigheter och skyldigheter för bägge parter. Syftet med denna rutin är att skapa tydlighet och transparens i hur markavtalet tillämpas för reglering vid uppkomna skador på fastigheten.

OBS! Denna rutin avser inte fel på tjänster/mediaboxar. Dessa felanmäls direkt till N@O.

  1. Markägaren eller arrendator ska snarast efter att skadan upptäcks, göra en skadeanmälan på därför avsett webbformulär
  2. Anmälaren ska kontaktas av representant för Vänersnäs Fiber inom 3 dygn.
  3. Kontaktpersonen ska tillsammans med markägaren och/eller arrendatorn på plats inspektera skadan och upprätta en åtgärdsplan inom 5 dygn från det att felanmälan bekräftats mottagaren
  4. Eventuell ersättning utgår inte för arbete som utförts innan skadeanmälan och överenskommelse om åtgärdsplan upprättats
2 nov 2019